صحبت داروین صبوری با مخاطبان عزیز:

برای گوش دادن به فایل صوتی و آموزشی در این سایت ، مبلغ 50هزارتومان برای هرقسمت درنظر گرفته ام ؛ اما استفاده از این فایل ها منوط به پرداخت و تایید نهایی نمیباشد. 
گوش دهید و اگر قابل بود ، پرداخت کنید.